ข่าวสาร

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ลิ้งสมัคร : www.ptasch.com/running/

วัตถุประสงค์

            สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯนอกจากจะดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางสมาคม อาทิ สภากาชาดไทย สมาคมศิษย์เก่าเจ็ดสถาบันฯลฯ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดทำโครงการพระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายได้จากการจัดทำโครงการทางสมาคมฯได้นำไปสนับสนุนการจัดกิจกรรม อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

            ทั้งนี้จากการจัดโครงการพระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1ที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักวิ่งมืออาชีพจากทั่วประเทศได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และจากการประเมินผลการจัดงานพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดงานเป็นอย่างมากและต้องการให้มีการจัดทำโครงการ พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน อย่างต่อเนื่อง 

            ดังนั้นทางสมาคมฯจึงได้จัดโครงการ “พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่2” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่องาน 8 ทศวรรษพระหฤทัย เคียงคู่นพบุรีศรีนครพิงค์ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานเป็นแบบล้านนา ได้แก่ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ การแต่งกายแบบล้านนา การบริการอาหาร เครื่องดื่มแบบกาดหมั้วโบราณ เป็นต้น และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบรรยากาศความเป็นล้านนาให้กับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นสำคัญ