ข่าวสาร

พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

ลิ้งสมัคร : www.ptasch.com/running/

วัตถุประสงค์

            สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรคุณภาพของสังคม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมนอกจากจะดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์จากทางสมาคม อาทิ สภากาชาดไทย สมาคมศิษย์เก่าเจ็ดสถาบัน ฯลฯ 

            ทั้งนี้ในปี 2560 การวิ่งเพื่อสุขภาพและการวิ่งเพื่อการกุศลเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนซึ่งตื่นตัวกับการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก กอรปกับทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนและครอบครัว ทางสมาคมจึงได้ประชุมหารือและมีมติให้จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันอันจะทำให้เกิดความรักและความสามัคคี ความเสียสละ การมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งนี้ในวันกิจกรรมทางสมาคมจะจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบอื่นควบคู่กับการวิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย 

            การดำเนินงานทางสมาคมได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันอีกระหว่างสมาคมกับหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการจัดเส้นทางการในวิ่งได้กำหนดให้วิ่งบนเส้นทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ไปยังพระธาตุดอยคำอันเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศทางธรรมชาติระหว่างการวิ่ง และยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตน ดังนั้นทางสมาคมจึงจะจัดโครงการ “พระหฤทัยเชียงใหม่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สมาคมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหากการดำเนินกิจกรรมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ทางสมาคม ทางสมาคมจะนำมาดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ