ข่าวสาร

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย กำหนดให้วันนี้เป็นวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. ช่วงเช้า : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ช่วงบ่าย : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6